Understand badge metadata

Open digital badges capture essential information about learning and achievements by storing this metadata inside the badge image. If made public, this information can be accessed and viewed by anyone. Verified issuing organisation and attached evidence by badge earner improve credibility of badges.

Read all…

Explore characteristics of Open Badges

Open digital badges is a new online standard to recognise learning and achievements. Compared to other traditional credentials, such as certificates, diplomas or degrees, open digital badges introduce new characteristics.

Read all…

How to write a good badge description?

Badge description tells the badge viewer about the specific learning and achievement that this badge represents. When providing details about the competence or achievement, you may consider the following tips.

Read all…

Get to know Open Badges

Open digital badges is a standard to recognise and verify learning and achievements. They are digital micro-credentials that may represent identity, interests, competences and achievements across the web.

Read all…

Մենք օգտագործում ենք տեղեկանիշեր, որպեսզի Badgecraft-ից օգտվելիս վայելեք լավագույն ծառայությունը:Այցելեք Գաղտնիության քաղաքականություն իմանալու համար, թե ինչպես ենք մենք օգտագործում տեղեկանիշերը: